פולמוס הב"י והמבי"ט

שאלה

שלום
אם מרן רבי יוסף קארו היה מרא דאתרא של א"י, כיצד יכל
המבי"ט לחלוק עליו בדיני שביעית ולהורות נגדו?

(בפולמוס הידוע אם יש קדושת שביעית בפירות נכרי)

תשובה

השו"ע לא היה מרא דארץ ישראל. בודאי לא בימי המבי"ט. והמבי"ט
היה האב"ד של צפת.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |