להיטמא לגדול בישראל

שאלה

לכבוד הרב,
התוספות בכתובות קג,ב אומרים שגדול בישראל המופלג בדורו דינו
כנשיא שמותר לכהנים להיטמא אליו.

השאלה:
האם הכוונה רק לגדול בישראל שהוא הכי גדול בדור שלו (כמו
רבי) או שהוא הדין לכל גדול בישראל שנחשב למופלג בדורו אע"פ
שאולי יש חכם יותר ממנו?
כגון האם יהיה מותר לכהן להיטמא לראי"ה קוק זצ"ל שהיה גדול
בישראל ומופלג בדורו אע"פ שאולי הראגצ'ובי היה יותר גדול ממנו?

תשובה

ההלכה היא דוקא בנשיא (שו"ע יו"ד שעד, יא) וא"כ לשם מה להיכנס
לכל ההשוואות בין תלמידי חכמים, וכי מי אנו שנשווה ונבחין. כולם
אהובים כולם קדושים... ומספיק לחתור ולנסות ולדרג את גדולי
ישראל. כנראה שרבינו תם היה במדרגה כה עליונה שבלט הרבה
מעבר לכל חכמי דורו ולכן ר"ח כהן היה אומר שהיה נטמא לו. אבל
לא שמענו על מקרים נוספים וגם על פסיקתו של ר"ח כהן חלקו תוס'
שם והיא לא נפסקה להלכה בשו"ע. ואפילו על הגר"א לא שמענו
שנאמר 'בטלה כהונה'. ובמקום להתעסק בדירוג וכד' שיש בכך חוסר
כבוד כלפי חכמי ישראל ראוי לספר בשבחם ולרוממם ולהידבק בהם.

הרב יעקב אריאל |