המהר"ל

שאלה

שלום לכבוד הרב.

לאן שאלה שהתקבלה באתר "מרחבקוק":האם המהר"ל יצר באמת
את הגולם מפראג ? אם לרב יש מידע של פוסקים אחרים בנושא
נבקש לדעת.

שמענו פעם סברות רבניות שהוא לא יצר את הגולם ואולי מדובר
בסיפור שיש לו מגמה חינוכית לחיזוק מידת הביטחון יחד עם זה גם
המדרש מספר על בני יעקב אבינו שעסקו בספר יצירה.

בכבוד רב
משה ר.

 

 

 

 

תשובה

חסידים אומרים שמי שחושב שהרבי עושה מופתים הוא פתי, אבל מי
שחושב שהרבי לא יכול לעשות מופתים הוא אפיקורוס. וע"כ אם
מייחסים זאת למהר"ל סימן שהוא היה ראוי לכך. ולעצם הנושא מסופר
כבר בסנהדרין (סה ע"ב): "רבא ברא גברא" ועי"ש בכל המקרה
ובמעשים אחרים בבריאת עגל וכד'. ומספר הגר"ח מוולוז'ין שפעם למד
עם הגר"א ולאחר הלימוד אמר לגר"א שלפי לימודם ניתן לברוא אדם.
והגר"א ענהו שפעם התחיל לעשות אבל לפי מיעוט שניו (שהיה פחות
מי"ג שנים) הראוהו מן השמים שיפסיק. בשו"ת חכם צבי הוא מביא
שזקנו עשה גולםוע"כ ידוע שבכח הגדולים היה לעשות זאת, ועלינו
מוטל להמשיך ללמוד וללמד לשמור ולעשות את כל דברי תלמוד תורתך
באהבה.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |