דמותו של יהושע

שאלה

בחז"ל אנו נתקלים בדמותו של יהושע באופן מוקטן וכסיל אדם
יבלענו זה יהושע שלא היה בן תורה והיו ישראל קורין אותו
כסיל, ובשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו שהיה מכבדו ופורס
הסדין על הספסל ויושב תחת רגליו לפיכך אמר הקב"ה איני מקפח
שכרך ועליו נאמר נוצר תאנה יאכל פריה

שאלתי: כיצד ניתן ליישב את דברי חז"ל עם הנאמר במקרא בספר
דברים על יהושע שיש בו רוח וכד'?

 

 

תשובה

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים... וא"כ יהושע
הוא ממקבלי תורה שבע"פ הגדולים. ופני משה כפני חמה ופני יהושע
כפני לבנה... אלא שחז"ל רוצים להדגיש מאין צמחה אותה מעלה של
יהושע ומבררים שמשימוש תלמידי חכמים וזה גרם לו שיתעלה על כולם.
ועי' פי' הנצי"ב על "ומשרתו יהושע... לא ימיש מתוך האהל".

 

 

הרב יעקב אריאל |